آنکه ایمانش را خالص کرد، هدایت یافت . [امام علی علیه السلام]